دریافت لوح تقدیر از طرف انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

Presentation of New Spring Collection -Kandinsky Collection in Iran Furniture Market -Bartarinha Showroom

رائه مجموعه بهاری Kandinsky در نمایشگاه های هارمونی

the Interview of Steel-Land with Mr.Rahimi, the CEO of Harmony

مصاحبه ی استیل لند با مدیر عامل هارمونی

Presentation of Neo-Classic Collection in Iran Furniture Market -Bartarinha Showroom

ارائه مجموعه مبل های Neo-classic در برترینهای بازار مبل

Loading