New Year's Big Gathering

جشن ویژه ی آغاز سال 93

دور هم جمع می شویم تا یک بار دیگر جشن بگیریم بودنمان را .... با هم بودنمان را .... و تمرین کنیم که تا همیشه می توان خندید ، عشق داد و برکت برداشت این مراسم بهانه ای بود برای دیدار تمامی همکاران از واحدهای مختلف با یکدیگر و تجلی ای از عزم و اراده ی ما برای شروع سالی دلپذیرتر، بانشاط تر و احترام آمیزتر....

Loading