تقویم کاری فروشگاه های هارمونی - سال 1395

هارمونیک سنتر

  • ساعت کاری هارمونیک سنتر در روزهای عادی 9:30 صبح الی 21 می باشد .

  • جمعه ها و روزهای تعطیلِ اعیاد ساعت 10 الی 14 فروشگاه باز است .

  • روزهای تعطیل رسمی عزاداری ها (که در تقویم با رنگ قرمز مشخص شده است) فروشگاه تعطیل می باشد .

  • شماره تماس هارمونی: - داخلی 1 - 20 - 00 83 82 32 026

فروشگاه تهران -مرکز مبل ایران 3

  • ساعت کاری فروشگاه در روزهای عادی 10 صبح الی 21 می باشد .

  • جمعه ها و روزهای تعطیل اعیاد ساعت 10 الی 16 فروشگاه باز است .

  • .روزهای تعطیل رسمی عزاداری ها (که در تقویم با رنگ قرمز مشخص شده است) فروشگاه تعطیل می باشد هم چنین در زمان نمایشگاه ها یا ایام خاص با توجه به برنامه اتخاذ شده از سوی دفتر مدیریت مجموعه بازار3 این برنامه دستخوش تغییر می باشد .

    شماره های تماس فروشگاه تهران: 84 و 66193083

Loading