طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهان


کتاب حاضر ضمن مروری بر تاریخچه، اصول، مبانی و استانداردهای طراحی داخلی و معماری فضاهای فرهنگی، به بررسی مهم ترین ویژگی های معماری و طراحی 34 پروژه شاخص فرهنگی در ایران و جهان که توسط پیشگامان جهانی این صنعت و معماران برجسته طراحی و اجرا شده اند، پرداخته است واین بار هارمونی سعی بر این داشته است که با کاهش هزینه چاپ کتب و نشریات دانشگاهی در رشته معماری گامی در جهت حمایت از دانشجویان این رشته بردارد .

The Architecture of Cultural Spaces in Iran and the World

The Principles and Basics of Architecture and Interior Design for Cultural Spaces.
Collected and Editted by:
Shahriar Khanizad
Sponsored by Harmony.

Loading