DESIGNER ROOM

Welcome to the Harmony Designer Room. The Room is a resource for interior designers, architects and trade professionals who want to offer their clients Harmony’s exceptional Italian design craftsmanship.
To access the Harmony Designer Room you will need to register for a trade account.

اتاق مخصوص طراحان

این اتاق یک منبع برای طراحان داخلی ، معماران، متخصصان و صاحبین شغل و حرفه های مرتبط است که می خواهند کالاهای استثنایی هارمونی را در پروژه های خود استفاده نمایند.برای اینکه یکی از اعضای اتاق طراحان هارمونی باشید و از امکانات ویژه ی ما بهره مند شوید لازم است در اینجا ثبت نام نمایید.


Loading