فرم درخواست برای استفاده از فضای خانه هنر هارمونی

اطلاعات فردی

موضوع درخواست

نمایشگاه(ضروری)
بدون عنوان
بدون عنوان
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, zip, png, pdf, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 7 MB, حداکثر تعداد فایل: 10.
    تاریخ درخواست :(ضروری)

    تعداد تقریبی مدعوین

    درخواست استفاده از فضای خانه هنربعد از یک هفته توسط کمیته خانه هنر ارزیابی شده و نتیجه اعلام می‌گردد.