با توجه به شرایط پیش آمده و در جهت رعایت بهداشت و پیشگیری 
برنامه های آتی خانه هنر هارمونیک
به تاریخ دیگری که بعدا اعلام می شوند موکول خواهند شد …