H a r m o n i c    C A F E 

Take a little coffee break !

 فضایی برای  استراحت و پذیرایی

 با توجه به وسعت مجموعه، فضایی برای استراحت مراجعان و پرسنل این مجموعه درنظر گرفته شد. در طراحی این بخش نیز استفاده از عناصر طبیعی و آرام بخشی نظیر آب جاری با ماهی هایی که با جنب و جوش خود یادآور جریان سیال زندگی هستند، استفاده گردید و چشم انداز این فضا به فضای سبز و آبگیر بیرون ساختمان حس طراوتی دوچندان را به استفاده کنندگان القا میکند.
M e n u

Coffee Shop

 Autumn & winter