Harmony Cafe

H a r m o n Y    C A F E 

Take a little coffee break !


 فضایی برای  استراحت و پذیرایی

 با توجه به وسعت مجموعه، فضایی برای استراحت مراجعان و پرسنل این مجموعه درنظر گرفته شد. در طراحی این بخش نیز استفاده از عناصر طبیعی و آرام بخشی نظیر آب جاری با ماهی هایی که با جنب و جوش خود یادآور جریان سیال زندگی هستند، استفاده گردید و چشم انداز این فضا به فضای سبز و آبگیر بیرون ساختمان حس طراوتی دوچندان را به استفاده کنندگان القا میکند.


منو جدید کافه هارمونی
از آن لذت ببرید . . .
 

M E N U

 SPRING & SUMMER