Take a Little Coffee Break !

فضــایی برای استــراحت و پـذیرایی


 با توجه به وسعت مجموعه، فضایی برای استراحت مراجعان و پرسنل این مجموعه درنظر گرفته شد. در طراحی این بخش نیز استفاده از عناصر طبیعی و آرام بخشی نظیر آب جاری با ماهی هایی که با جنب و جوش خود یادآور جریان سیال زندگی هستند، استفاده گردید و چشم انداز این فضا به فضای سبز و آبگیر بیرون ساختمان حس طراوتی دوچندان را به استفاده کنندگان القا میکند.

مشاهده ‌ی منــو | Menu