کتاب سفری است برای کشف سرزمینهای تازه، ایده‌ها ، انگیزه‌ها و رویاهای شما …

کتاب آینه دنیای ماست، آینه فکر ما، آینه‌ای در برابر حقیقت و در برابر مجاز، گاهی ما را با حقایق گیتی آشنا می‌کند و گاهی همدم ماست برای دور شدن از روزمرگی زندگی، برای غرق شدن در دنیای خیالات و اوهام و یافتن و ساختن جهانی دیگر، کتاب مبدا، مقصد و مسیر سفر است، سفری پر از کشف سرزمین‌های تازه، سفری که با پایان یافتن کتاب به انتها نمی‌رسد و سفر در ذهن ما ادامه دارد، کشف هر کتاب پا گذاشتن به دنیایی است لبریز از امکانات نو و رویدادهای غیر منتظره و گنجینه‌ای بی انتهاست که اذهان را پر از گوهر می‌کنند و ما در بوک‌شاپ هارمونی تلاش می‌کنیم بهترین و همراه‌ترین همسفرهای این سفر شگفت انگیز را پیش روی شما بیاوریم

برخی از کتاب‌های روز

Books of the Day

Add to Wishlist
Add to Wishlist
600,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,750,000 Tعادی
Add to Wishlist
Add to Wishlist
3,500,000 Tعادی
Add to Wishlist

برخی از کتاب‌های اورجینال

Orginal Books

Add to Wishlist
1,400,000 Tعادی
Add to Wishlist
950,000 Tعادی
Add to Wishlist
640,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,020,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,695,000 Tعادی
Add to Wishlist
3,750,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,100,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,400,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,000,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
700,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,695,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,200,000 Tعادی
Add to Wishlist
945,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
1,050,000 Tعادی
Add to Wishlist
2,695,000 Tعادی

That’s the thing about books. They let you travel without moving your feet…

این چیزی است که در مورد کتاب وجود دارد. آن ها به شما اجازه می دهند بدون حرکت دادن پاها سفر کنید.

“جومپا لاهیری”