مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

جلو مبل

دافنه | Daphne

13,710,000 Tعادی
/11,650,000Tاعضا

New

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

53,400,000 Tعادی
/45,390,000Tاعضا

205,370,000 Tعادی
/174,560,000Tاعضا

52,050,000 Tعادی
/44,250,000Tاعضا

میز تلویزیون

باروک | Baroque

48,610,000 Tعادی
/41,320,000Tاعضا

23,880,000 Tعادی
/20,300,000Tاعضا

26,590,000 Tعادی
/22,610,000Tاعضا

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

116,270,000 Tعادی
/98,830,000Tاعضا

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

96,770,000 Tعادی
/82,260,000Tاعضا

تختخواب

دورین 180 | Dorian

92,690,000 Tعادی
/78,790,000Tاعضا

اتومن

اریکا | Erika

16,270,000 Tعادی
/13,830,000Tاعضا

16,270,000 Tعادی
/13,830,000Tاعضا

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

23,410,000 Tعادی
/19,900,000Tاعضا

کاناپه 4 نفره

عالی قاپو | Ali Qapu

102,970,000 Tعادی
/87,530,000Tاعضا

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

81,280,000 Tعادی
/69,040,000Tاعضا

کاناپه 4 نفره

چیپندیل | Chippendale

98,980,000 Tعادی
/84,130,000Tاعضا

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

129,520,000 Tعادی
/110,000,000Tاعضا

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

71,480,000 Tعادی
/60,740,000Tاعضا

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

84,790,000 Tعادی
/72,060,000Tاعضا

ناموجود

30% | عادی

15%+ | اعضاء

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

30% | عادی

15%+ | اعضاء

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

قیمت اصلی 47,660,000 T بود.قیمت فعلی 33,370,000 T است.عادی
/28,360,000Tاعضا

کاناپه 3 نفره

بارن | Baron

50,520,000 Tعادی
/42,950,000Tاعضا

48,650,000 Tعادی
/41,360,000Tاعضا

46,850,000 Tعادی
/39,820,000Tاعضا

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

45,410,000 Tعادی
/38,600,000Tاعضا

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

53,400,000 Tعادی
/45,390,000Tاعضا

ناموجود

30% | عادی

15%+ | اعضاء

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

68,650,000 Tعادی
/58,360,000Tاعضا

کنار تختی

شیلر | Schiller

14,470,000 Tعادی
/12,300,000Tاعضا

صندلی

لارا | Lara

20,250,000 Tعادی
/17,220,000Tاعضا

21,350,000 Tعادی
/18,150,000Tاعضا

22,040,000 Tعادی
/18,740,000Tاعضا

صندلی

بارن | Baron

22,540,000 Tعادی
/19,160,000Tاعضا

23,880,000 Tعادی
/20,300,000Tاعضا

22,860,000 Tعادی
/19,440,000Tاعضا

صندلی

ایکس | X

8,740,000 Tعادی
/7,430,000Tاعضا

20,870,000 Tعادی
/17,740,000Tاعضا

32,530,000 Tعادی
/27,660,000Tاعضا

جلو مبل

باروک | Baroque

37,940,000 Tعادی
/32,250,000Tاعضا

جلو مبل

باروک | Baroque W

39,950,000 Tعادی
/33,960,000Tاعضا

22,030,000 Tعادی
/18,730,000Tاعضا

26,120,000 Tعادی
/22,200,000Tاعضا

جلو مبل

بارن | Baron

16,200,000 Tعادی
/13,770,000Tاعضا

جلو مبل

نوئلا | Noella

24,130,000 Tعادی
/20,520,000Tاعضا

جلو مبل

نوئلا | Noella W

27,130,000 Tعادی
/23,100,000Tاعضا

جالباسی

رناتا | Renata

16,100,000 Tعادی
/13,690,000Tاعضا

مبل یکنفره

برژه | Bergès

60,940,000 Tعادی
/51,800,000Tاعضا

35,730,000 Tعادی
/30,370,000Tاعضا

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

98,970,000 Tعادی
/84,130,000Tاعضا

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

46,050,000 Tعادی
/39,150,000Tاعضا

مبل یکنفره

بارن | Baron

28,010,000 Tعادی
/23,810,000Tاعضا

72,190,000 Tعادی
/61,370,000Tاعضا

65,790,000 Tعادی
/55,930,000Tاعضا

آینه

نورا | Nora

10,230,000 Tعادی
/8,700,000Tاعضا

72,190,000 Tعادی
/61,370,000Tاعضا

آینه

نورا | Nora

10,230,000 Tعادی
/8,700,000Tاعضا

آینه

رینا | Rina

17,980,000 Tعادی
/15,290,000Tاعضا

45,840,000 Tعادی
/38,970,000Tاعضا

42,210,000 Tعادی
/35,880,000Tاعضا

36,030,000 Tعادی
/30,630,000Tاعضا

35,310,000 Tعادی
/30,020,000Tاعضا

27,050,000 Tعادی
/23,000,000Tاعضا

کنار مبل

رنه | Rene

20,830,000 Tعادی
/17,710,000Tاعضا

کنار مبل

راول | Ravel

18,060,000 Tعادی
/15,350,000Tاعضا

ویترین

آنر | Honor

25,620,000 Tعادی
/21,780,000Tاعضا

ویترین

لارنت | Laurent

57,130,000 Tعادی
/48,570,000Tاعضا

ویترین

لارنت | Laurent

57,130,000 Tعادی
/48,570,000Tاعضا

13,600,000 Tعادی
/11,560,000Tاعضا

39,780,000 Tعادی
/33,820,000Tاعضا

کنار تختی

رازان | Razan

7,380,000 Tعادی
/6,280,000Tاعضا

میز تلویزیون

باروک | Baroque

43,960,000 Tعادی
/37,370,000Tاعضا

38,710,000 Tعادی
/32,910,000Tاعضا

66,630,000 Tعادی
/56,640,000Tاعضا

32,810,000 Tعادی
/27,890,000Tاعضا

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

55,600,000 Tعادی
/47,260,000Tاعضا

کنار مبل

لارنت| Laurent

12,800,000 Tعادی
/10,880,000Tاعضا

تختخواب

دورین 180 | Dorian

92,690,000 Tعادی
/78,790,000Tاعضا

New

کنار مبل

لارنت | Laurent

19,820,000 Tعادی
/16,850,000Tاعضا

کنار مبل

هامون | Hamoon

11,650,000 Tعادی
/9,900,000Tاعضا

کنار مبل

رناتا | Renata

15,460,000 Tعادی
/13,140,000Tاعضا

کنار مبل

رناتا | Renata

15,460,000 Tعادی
/13,140,000Tاعضا

کنار مبل

هامون | Hamoon

11,650,000 Tعادی
/9,900,000Tاعضا

12,950,000 Tعادی
/11,010,000Tاعضا

کنار مبل

هامون | Hamoon

15,460,000 Tعادی
/13,140,000Tاعضا

کنار مبل

بارن | Baron

12,160,000 Tعادی
/10,340,000Tاعضا

29,200,000 Tعادی
/24,820,000Tاعضا

مبل یکنفره

چیپندیل | Chippendale

28,720,000 Tعادی
/24,410,000Tاعضا

ویترین

باروک | Baroque

73,850,000 Tعادی
/62,780,000Tاعضا