لوستـرهای ایتـالیایی 
Italian Lightings

لوستـرهای ایتالیایی هارمونی
شیشه های دست ساز مورانو ( ونیز – ایتالیا )

Harmony Italian Lightings

C O L L E C T I O N


 

بی تردید یکی از جذابیتهای منحصر به فرد کشور ایتالیا برای همه جهانیان، اعجاز هنر شیشه گری در جزیره ی زیبای مورانو واقع در ونیزمی باشد که به حق این جزیره کوچک را پایتخت شیشه ی دست ساز جهان گردانیده است. قرن هاست که خلاقیت ذهن، فن و مهارت دست بی نظیر هنرمندان این جزیره سرمایه ای ارزشمند و فاخر برای کاخ ها، موزه ها و کلکسیون شخصی بوده است. شاهکارهایی که گذشت زمان همواره به زیبایی و ارزش آن افزوده است.
ما در مجمـوعه هارمونی سالها است که کوشش می کنیم با ارائه این آثار هنری به معرفی هر چه بیشتر آنها به جامعه هنردوست خود دست گماریم.

 

نگـاهش کنید . . .

 

لوسترهای مورانو

آینه های ونیزی

ظروف و احجام ایتالیایی

VENETIAN REFLEXTIONS :
DELIGHTFUL FLAVOR OF ELEGANCE AND PROSPERITY

A work of artistic value and for this is destined to last over time, to be handed down as an unmistakable symbol of culture and taste of an era, as with many of the installations made by Ponte Luce.
It is easy to imagine the most beautiful Queen pause to look at herself in this splendid Murano glass Venetian-style mirror: every face, every room, can be enhanced by the filter of this incredible object. Our Venetian-style mirrors can turn any room into a princely palace from times past: you can almost smell the ancient smell of the candles that lit the hallways, reflected in the mirrors to diffuse the light. Mirror captures the spirit of those times: a timeless luxury to adorn your home, with its hand-engraved embellishments and gold-tone floral decorations that can add a touch of magic to any room.

 


ACCOMPANYING

HAND SKILLS

WITH MARVELS MIND

SAND, FIRE AND ENTHUSIASM

Although its tradition has been handed down from generation to generation for centuries, from Master to “garzonetto”, father to son, the history of venetian glass working has evolved in a manner that continues to respect the true traditions, and integral customs of the land, and its history. This has carried to the present day the true largeness and beauty of the works of glass created on the island of Murano.
The making of Murano glass is continuing age-old tradition, a history of knowledge, secrets and skills that are valuable assets of the company.

COMPANIONSHIP OF UNIQUENESS AND GLORY

Our Murano art-glass Sculptures are made in Venice by the finest skilled artisans still practicing the traditional ways. Uniqueness and elegance, our Art-glass sculptures exudes both; from this beautiful combination, a unique harmony is born. Sheer attention is beckoned to explore the finest details of these grand pieces around at any corner they reside. As if the spirit of the moment and the originality of the past, embraces the soul. Delicacy, creativity and glory of Ponte Luce Art-glass sculptures is for those who are willing to add the spice of romance and elegance to their lives.