روز درختکاری

به سنت و عرف هر ساله ، امسال 2450 درخت اهدایی مجموعه را با همکاری شهرداری کرج در منطقه کاشتیم  …

 


Arbor Day

Plant  a Tree, plant a new life

 

من زمینم تو درخت 
من درختم تو بهار
ناز انگشت های بارون تو باغ ام می کنه …