مشارکت هارمونی در احداث مدرسه اوچ دره
آخرین روستـای صعب العبور شهرستان شـاهین دژ
در آذربایجان غربی . . . Let’s Build a School
:: Och Darreh Village ::

Social Responsibility


 

در روستـای اوچ دره ما چه دیدیم . . .

 

تبریک و تشکراز آقای شهریار خانی زاد و خانواده مجله هنر معماری برای همت بالا و عزم راسخ برای انجام و اتمام این پروژه بشر دوستانه