برای « سهـــا »

به یاد سرزنده ای که سالها بخشی از زندگیمان بود …