روز زن | ســال 1399

روز زن | ســال 1398

 “روز زن با بانوان همکــارمان در هــارمونی “

پاسداشت روز مادر و روز زن در مجموعه هارمونی

 

Happy Woman’s Day

To a Wonderful Woman !

حمایت از بانوان هنرمند در “هفته زن”
زیبایی، لطافت، آرامش، مهربانی، مادر
پاسداشت روز مادر و روز زن در مجموعه هارمونی
از تاریخ ۲۴ بهمن الی ۲۹ بهمن 1398

نمایشگاه آثار جمعی بانوان هنرمند صنایع دستی و
نمایشگاه “خواهم انداخت به آب” 
نمایشگاه دست سازه های مهرنوش و فرنوش دولت آبادی